#ThuajJoPlagjiaturës #3

Rëndësia e implementimit të sistemit anti-plagjiaturë për IAL-të në Republikën e Kosovës – Vlerësimet, komentet dhe rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit për IAL-të në Republikën e Kosovës

 

Besart Kunushevci
Themelues @ Akademia (www.akademia.al)
Themelues @ Crossplag™ (www.crossplag.com)

 

Hyrje

Procesi i akreditimit të IAL-ve publike dhe private në Republikën e Kosovës është procesi më i rëndësisishëm për monitorimin dhe vlerësimin e progresit të IAL-ve në plotësimin e standardeve të akreditimit dhe sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë. Rrjedhimisht, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) përfshinë ekspertë ndërkombëtarë për të bërë vlerësimin e plotësimit të standardeve dhe të rekomandimet e tyre për akreditimin e IAL-ve.

Vlerësimet e jashtme duke angazhuar ekspertë ndërkombëtarë ndikojnë që procesi i akreditimit të IAL-ve të jetë i paanshëm dhe transparent. Ky proces gjithashtu ndikon drejtëpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë sepse në çdo raport ekspertët ndërkombëtar ofrojnë rekomandimet e tyre se si të përmirësohen institucionet dhe oferta që ato kanë për studentët. Praktikisht, raportet e ekspertëve ndërkombëtarë shërbejnë si udhërrëfyes për udhëheqësitë e IAL-ve drejtë sigurimit dhe përmirësimit të cilësisë.

Raportet e ekspertëve ndërkombëtarë për akreditimin e programeve të reja dhe riakreditimin e programeve ekzistuese për IAL-të publike dhe private në Kosovë janë bërë publike nga AKA me datën 13 Gusht, 2021. Në momentin që këto raporte janë publikuar, ne jemi fokusuar të analizojmë këto raporte se cfarë vlerësimi dhe rekomandime kanë ekspertët për trajtimin e plagjiaturës.

Vlenë të theksohet se në raportet e publikuara për pothuajse të gjitha IAL-të në Repulikën e Kosovës, ekspertët kanë rekomanduar që duhet intesifikuar punën drejtë veprimeve konkrete në trajtimin dhe parandalimin e plagjiaturës. Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë në pothuajse 90% të programeve të akredituara ose riakreduatara trajtojnë implementimit të sistemit anti-plagjiaturë në punët e përditëshme mes stafit akademik dhe studentëve.

Në këtë shkrim do ju prezantojmë vlerësimet dhe rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë të publikuara nga AKA.

Vlerësimet e eksperëve rreth situatës aktuale në trajtimin e plagjiaturës në nivel institutiocional

Para se të ju prezantojmë vlerësimet e eksertëve rreth gjendjes aktuale në IAL-të në Republikën e Kosovës sa i përket trajtimit të plagjiaturës, vlenë të përmendet se IAL-të publike përmes procedurave të prokurimit kanë blerë një softuer anti-plagjiaturë i quajtur Sistemi Antiplagjiaturë (SAP) për të cilin bazuar në vlerësimet e ekspertëve, shumë lehtë mund të arrijmë në përfundim që ka dështuar. Gjithashtu, IAL-të publike përmes projektit ResearchCult kanë marrë qasje në një prej platformave më të dobëta që ekziston në industrine e sistemeve antiplagjiaturë e cila quhet plagiarismcheck.org. Këto konstatime nuk janë konstatime të Platformës Akademia por të ekspertëve ndërkombëtarë. Më poshtë po ju prezantojmë disa nga vlerësimet e ekspertëve.

Vlerësimet e ekspertëve ndërkombëtarë (Anglisht)
1. There is no program that checks if the papers submitted by students are plagiarized.
2. The Study programme management prepared and delivered the supporting documents including the Code of Ethic which address plagiarism and measures to supress it (Articles 23-25). The teaching staff explained that the University has deployed the anti-plagiarism system and that the thesis are available on its web page. During the desk-review process of the Study programme evaluation the University web site was checked and it was not in a function, therefore, there is a serious concern that the anti-plagiarism system is not always/properly functioning. Regardless the fact that the system in under responsibility of the University, it is not accessible all the time. The SAR does not mention it.
3. During the interviews with program heads, professors and students, the expert team had the impression that a good level of compliance with internal regulations relating to ethical conduct in research, teaching and assessments in most of the relevant areas has been achieved. However, a major problem is the lack of any system for plagiarism detection (during the interviews it was stated that there is no software for plagiarism detection) within the facility.
4. So as to the fraud, plagiarism, and offenses, these are dealt with in the syllabi and generally debated particularly in relation to the content of ethics in journalism, but, on the level of UP there is still no adequate check for plagiarism in submitted student papers, diploma thesis at etc. It is highly recommended that such a system be introduced on a UP kevel so that teachers can use it when assessing student work and that it is widely known that it exists in order to discourage any attempts of plagiarism and fraudulent student behavior.
5. Concerning procedures ensuring originality of work submitted by students, the expert gained an impression that there is no standard procedure by which plagiarism is managed, and that the Department’s staff members handle this issue individually. When asked on whether there is any software for plagiarism detection, only one of the staff members was acquainted that the Faculty owes such a software since the last year.
6. In regards to procedures used to ensure that work submitted by students is original, the department refers to the criterion set by the University of Pristina, but it turns out that there is no adequate check for plagiarism in submitted works or final papers.
7. Regarding plagiarism, unfortunately teachers do not have any solution available for plagiarism checking, but are encouraged to do it manually.
8. The university has not implemented any plagiarism detection software, and checking originality of students’ written texts is not regulated. However, according to the teachers, they do not consider plagiarism to be a serious problem.
9. We did not find effective procedure to ensure that the work submitted by students is original. Publishing the thesis online and guidance by thesis supervisors is not good enough to prevent plagiarism among all students. To prevent this, procedure needs to be clear and effective and should consists of use of the plagiarism software.
10. Unfortunately, there is no adequate check for plagiarism in submitted works or final papers yet. The Center for Teaching Excellence of the UP has taken the initiative in dealing with copyrights and plagiarism. Currently there is a Web page which gives curated link of resources and explains basic concepts. There the students and teachers are advised to use Plagiarism Checker by Grammarly. The University should establish its official plagiarism detection system and define and publish antiplagiarism measures.
11. Plagiarism is controlled by the teachers according with the Code of Ethics of the University of Prishtina and in some other informal manners. However, we did not find the plagiarism software that is in use.
12. Although there are institutional regulations and committees dealing with misconduct, it appears to be no clear system to examine the originality of student work, and that burden falls upon teacher, primarily. It is strongly recommended to invest in software for plagiarism detection, and to make that resource available to the instructors.
13. One of the main problems they face is the lack of application of anti-plagiarism software, which significantly limits their authentication in research and scientific papers. We received information during the meeting that there is no anti-plagiarism software at the university either.
14. The institution does not have plagiarism detection software, so most rely on teachers who need to check the originality of some work that requires tremendous efforts.
15. The Faculty has done efforts to promote principles of ethical conduct and original work, but they still don’t have an anti-plagiarism system in place. It is planned to develop one.
16. The plagiarism software still does not exist at the level of the HRM study program or The Faculty of Business and this is something to be seriously considered and implemented.
17. It is necessary for the Department to acquire some kind of plagiarism detection software. As the Department of Philosophy students do not undergo some practical work during their studies, nor do they (usually) conduct empirical experiments, their work relies almost exclusively on writing scientific articles. In that manner, using the plagiarism detection software would warn both students and professors about accidental (or non-accidental) plagiarism, which would ultimately increase relevance, originality and credibility of the Department and its students and professors. The expert team is aware of the fact that that kind of software licence can be expansive and that they are usually implemented across the entire University or Faculty, and the expert team is also aware of the fact that the Department cannot afford such investment at the moment. We strongly suggest taking steps towards the Governing Council of the University of Prishtina and stating the need and obligation in acquiring such a software licence.
Vlerësimet e ekspertëve ndërkombëtarë (Shqip)
1. Nuk ka asnjë program që kontrollon nëse punimet e dorëzuara nga studentët kanë plagjiaturë.
2. Menaxhmenti i programit studimor përgatiti dhe dorëzoi dokumentet mbështetëse përfshirë Kodin e Etikës i cili trajton plagjiaturën dhe masat për ta parandaluar atë (Nenet 23-25). Stafi akademik shpjegoi se Universiteti ka vendosur sistemin kundër plagjiaturës dhe se tezat e diplomës publikohen në faqen e saj të internetit. Gjatë procesit të rishikimit dhe vlerësimit të programit Studimor, uebfaqja e Universitetit u kontrollua dhe nuk ishte në funksion, prandaj, ekziston një shqetësim serioz që sistemi anti-plagjiaturë nuk funksionon gjithmonë/siç duhet. Pavarësisht nga fakti se sistemi është nën përgjegjësinë e Universitetit, ai nuk është i qasshëm gjatë gjithë kohës. RVV nuk e përmend atë.
3. Gjatë intervistave me drejtuesit e programeve, profesorët dhe studentët, ekipi i ekspertëve pati përshtypjen se është arritur një nivel i mirë i pajtueshmërisë me rregulloret e brendshme që lidhen me sjelljen etike në kërkime, mësimdhënie dhe vlerësime në shumicën e fushave përkatëse. Megjithatë, një problem madhor është mungesa e ndonjë sistemi për zbulimin e plagjiaturës (gjatë intervistave u deklarua se nuk ka softuer për zbulimin e plagjiaturës) brenda fakultetit.
4. Rreth mashtrimit, plagjiaturës dhe shkeljeve, këto trajtohen në programet mësimore dhe përgjithësisht debatohen veçanërisht në lidhje me përmbajtjen e etikës në gazetari, por, në nivelin e UP-së ende nuk ka një kontroll adekuat për plagjiaturë sa i përket punimeve të studentëve siç janë punimet, tezat e diplomës etj. Rekomandohet shumë që një sistem i tillë të futet në nivel të UP -së, në mënyrë që stafi akademik ta përdorin atë kur vlerësojnë punën e studentëve dhe kjo praktikë është e njohur për të dekurajuar çdo përpjekje për plagjiaturë dhe mashtrim nga ana studentëve..
5. Lidhur me procedurat që sigurojnë origjinalitetin e punës së paraqitur nga studentët, eksperti fitoi përshtypjen se nuk ka një procedurë standarde me anë të së cilës menaxhohet plagjiatura dhe se anëtarët e stafit të Departamentit e trajtojnë këtë çështje individualisht. Kur u pyetën nëse ka ndonjë softuer për zbulimin e plagjiaturës, vetëm një nga anëtarët e stafit ishte i njohur se Fakulteti i ka në pronësi një programi të tillë që vitin e kaluar.
6. Lidhur me procedurat e përdorura për të siguruar që puna e paraqitur nga studentët të jetë origjinale, departamenti i referohet kriterit të vendosur nga Universiteti i Prishtinës, por rezulton se nuk ka kontroll adekuat për plagjiaturë në punimet e paraqitura ose punimet përfundimtare.
7. Sa i përket plagjiaturës, për fat të keq stafi akademik nuk kanë asnjë zgjidhje në dispozicion për kontrollin e plagjiaturës, por inkurajohen që ta bëjnë atë manualisht.
8. Universiteti nuk ka zbatuar asnjë softuer të zbulimit të plagjiaturës dhe kontrollimi i origjinalitetit të teksteve të shkruara të studentëve nuk është i rregulluar. Megjithatë, stafi akademik nuk e konsideron plagjiaturën si një problem serioz.
9. Ne nuk gjetëm procedura efektive për të siguruar që puna e paraqitur nga studentët të jetë origjinale. Publikimi i tezës në internet dhe udhëzimi nga mbikëqyrësit e tezës nuk është mjaft i mirë për të parandaluar plagjiaturën midis të gjithë studentëve. Për të parandaluar këtë, procedura duhet të jetë e qartë dhe efektive dhe duhet të konsistojë në përdorimin e softuerit për plagjiaturë.
10. Fatkeqësisht, ende nuk ka një kontroll adekuat për plagjiaturë në veprat e paraqitura ose punimet përfundimtare. Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies të UP -së ka marrë iniciativën në trajtimin e të drejtave të autorit dhe plagjiaturës. Aktualisht ekziston një faqe në internet e cila jep lidhje të kuruar të burimeve dhe shpjegon konceptet themelore. Atje studentët dhe mësuesit këshillohen të përdorin Kontrollin e Plagjiaturës nga Grammarly. Universiteti duhet të krijojë sistemin e tij zyrtar të zbulimit të plagjiaturës dhe të përcaktojë dhe publikojë masat antiplagjiaturë.
11. Plagjiatura kontrollohet nga mësuesit sipas Kodit të Etikës të Universitetit të Prishtinës dhe në disa mënyra të tjera joformale. Sidoqoftë, ne nuk gjetëm softuerin e plagjiaturës që është në përdorim.
12. Edhe pse ka rregullore institucionale dhe komitete që merren me sjellje të pahijshme, duket se nuk ka një sistem të qartë për të shqyrtuar origjinalitetin e punës së studentëve dhe kjo barrë bie mbi stafin akademik, kryesisht. Rekomandohet fuqimisht të investoni në softuer për zbulimin e plagjiaturës dhe ta vini atë mjet në dispozicion të stafit akademik.
13. Një nga problemet kryesore me të cilat ata përballen është mungesa e aplikimit të softuerit kundër plagjiaturës, gjë që kufizon ndjeshëm vërtetimin e tyre në punime kërkimore dhe shkencore. Ne morëm informacion gjatë takimit se as në universitet nuk ka softuer anti-plagjiaturë.
14. Institucioni nuk ka softuer të zbulimit të plagjiaturës, kështu që shumica mbështeten tek stafi akademik që duhet të kontrollojnë origjinalitetin e disa punimeve që kërkojnë punë të jashtëzakonshme.
15. Fakulteti ka bërë përpjekje për të promovuar parimet e sjelljes etike dhe punën origjinale, por ata ende nuk kanë një sistem anti-plagjiaturë në vend. Është planifikuar të zhvillohet një.
16. Softueri i plagjiaturës ende nuk ekziston në nivelin e programit të studimit të MBNJ ose Fakultetit të Biznesit dhe kjo është diçka që duhet konsideruar dhe zbatuar seriozisht.
17. Është e nevojshme që Departamenti të marrë softuer për zbulimin e plagjiaturës. Meqenëse studentët e Departamentit të Filozofisë nuk i nënshtrohen ndonjë pune praktike gjatë studimeve të tyre, as nuk bëjnë (zakonisht) eksperimente empirike, puna e tyre mbështetet pothuajse ekskluzivisht në shkrimin e artikujve shkencorë. Rrjedhimisht, përdorimi i softuerit të zbulimit të plagjiaturës do të paralajmërojë studentët dhe profesorët për plagjiaturë aksidentale (ose jo aksidentale), e cila përfundimisht do të rrisë rëndësinë, origjinalitetin dhe besueshmërinë e Departamentit dhe studentëve dhe profesorëve të tij. Ekipi i ekspertëve është i vetëdijshëm për faktin se ai lloj licence softuerësh mund të jetë i kushtueshëm dhe se ato zakonisht zbatohen në të gjithë Universitetin ose Fakultetin, dhe ekipi i ekspertëve është gjithashtu i vetëdijshëm për faktin se Departamenti nuk mund të përballojë një investim të tillë për momentin. Ne sugjerojmë fuqimisht marrjen e hapave drejt Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe deklarimin e nevojës dhe detyrimit në marrjen e një licence të tillë softuerike.
Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë për trajtimin dhe parandalimin e plagjiaturës

Për çdo program të akredituar apo riakredituar, ekspertët ndërkombëtarë kanë ofruar rekomandimet e tyre se si të përmirësohen aspekte të caktuara të IAL-ve edhe më tutje. Ne do të ju prezantojmë vetëm rekomandimet rreth plagjiaturës dhe sistemeve antiplagjiaturë të cilat ne besojmë që do ju ndihmojnë të gjitha IAL-ve si udhërrëfyes se çfarë duhet bërë për të trajtuar dhe parandaluar plagjiaturën në nivel institucional.

Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë (Anglisht)
1. Institution should use mechanisms, for example, online plagiarism detection tools to ensure that work submitted by students is original and academically appropriate.
2. The university is strongly recommended to establish a system to check corresponding examination papers and theses for plagiarism and take appropriate measures.
3. Introduce a plagiarism detection system in the university (or in the Faculty).
4. Establish clearly defined procedures to prevent plagiarism.
5. Provide mechanisms to ensure that work submitted by students is original (use of plagiarism software)
6. Use standardized plagiarism tools to prevent plagiarism for both academic staff and students
7. Use plagiarism tools to prevent plagiarism for both academic staff and students.
8. Introduce university-wide antiplagiarism measures.
9. At this point checking for originality in the students papers is the responsibility of the supervisors. However, the ET recommends that these efforts should be complemented by institutional endeavours to prevent and sanction plagiarism. These initiatives could include, but should not limit to an anti-plagiarism software.
10. Develop campaigns for informing students about academic ethics and plagiarism. Punish discovered plagiarism situations both among students, and academic staff.
11. Use standardized plagiarism tools to prevent plagiarism for both academic staff and students
12. The Faculty should procure anti-plagiarism software.
13. Establishment of a standard online procedure for submitting academic papers and checking them for plagiarism.
14. Individual efforts of the coordinators should be complemented by institutional solutions for fighting against plagiarism – both for student papers and teachers work. This could also be done through an anti-plagiarism software, but also preventive measures like courses/lectures/seminars promoting the principals of academic ethics, including teaching students on how to correctly refer to a book they read etc.
15. Intensify the institutional efforts in fighting plagiarism.
16. Assure technical support for plagiarism detection, preferable by purchasing a software
17. As previously noted there should be immediate investment in plagiarism detection software and database subscription.
18. Be proactive in plagiarism software purchase via available communication channels with the University
19. None of the students were able to explain the procedures against plagiarism, which is concerning and the program representatives should put much effort in filling this informational gap.
20. Faculty/program representatives should put much effort in building awareness on anti-plagiarism matters among students
21. The University should launch the policy to make students’ theses available to the public in order to discourage possible plagiarism.
22. The University is strongly recommended to purchase software for plagiarism checking
23. Anti-plagiarism system improvement especially in cases when the University’s one is not in a function
24. Make plagiarism check a standard routine for all seminar papers, research proposals and bachelor theses.
25. Investigate whether or not Albanian-language plagiarism detection software is available and may be coordinated with more common English-language plagiarism detection software
Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë (Shqip)
1. Institucioni duhet të përdorë mekanizma, për shembull, mjete për zbulimin e plagjiaturës në internet për të siguruar që puna e paraqitur nga studentët të jetë origjinale dhe e përshtatshme nga ana akademike.
2. Universitetit i rekomandohet fuqimisht të krijojë një sistem për të kontrolluar letrat dhe tezat përkatëse të provimit për plagjiaturë dhe për të marrë masat e duhura.
3. Futni një sistem të zbulimit të plagjiaturës në universitet (ose në Fakultet).
4. Krijoni procedura të përcaktuara qartë për të parandaluar plagjiaturën.
5. Siguroni mekanizma për të siguruar që puna e paraqitur nga studentët është origjinale (përdorimi i softuerit për plagjiaturë)
6. Përdorni mjete të standardizuara të plagjiaturës për të parandaluar plagjiaturën si për personelin akademik ashtu edhe për studentët
7. Përdorni mjete për plagjiaturë për të parandaluar plagjiaturën si për personelin akademik ashtu edhe për studentët
8. Prezantoni masat antiplagjiaturë në të gjithë universitetin.
9. Në këtë pikë kontrolli për origjinalitetin në punimet e studentëve është përgjegjësi e mbikqyrësve. Sidoqoftë, ekipi i ekspertëve rekomandon që këto përpjekje duhet të plotësohen me përpjekje institucionale për të parandaluar dhe sanksionuar plagjiaturën. Këto iniciativa mund të përfshijnë, por nuk duhet të kufizohen në një program anti-plagjiaturë.
10. Zhvilloni fushata për informimin e studentëve rreth etikës akademike dhe plagjiaturës. Ndëshkoni rastet e zbuluara të plagjiaturës si midis studentëve ashtu edhe personelit akademik.
11. Përdorni mjete të standardizuara të plagjiaturës për të parandaluar plagjiaturën si për personelin akademik ashtu edhe për studentët
12. Fakulteti duhet të sigurojë softuer anti-plagjiaturë.
13. Krijimi i një procedure standarde online për paraqitjen e punimeve akademike dhe kontrollimin e tyre për plagjiaturë.
14. Përpjekjet individuale të koordinatorëve duhet të plotësohen me zgjidhje institucionale për luftimin e plagjiaturës - si për punimet e studentëve ashtu edhe për punën e mësuesve. Kjo gjithashtu mund të bëhet përmes një programi anti-plagjiaturë, por edhe masave parandaluese si kurse/ligjërata/seminare që promovojnë drejtuesit e etikës akademike, duke përfshirë mësimin e studentëve se si t'i referohen saktë një libri që lexojnë etj.
15. Të intensifikohen përpjekjet institucionale në luftën kundër plagjiaturës.
16. Siguroni mbështetje teknike për zbulimin e plagjiaturës, e preferueshme duke blerë një softuer
17. Siç u theksua më parë, duhet të ketë investim të menjëhershëm në softuerin e zbulimit të plagjiaturës dhe abonimin e bazës së të dhënave.
18. Jini aktiv në blerjen e softuerit për plagjiaturë përmes kanaleve të komunikimit në dispozicion me Universitetin
19. Asnjë nga studentët nuk ishte në gjendje të shpjegonte procedurat kundër plagjiaturës, e cila është shqetësuese dhe përfaqësuesit e programit duhet të bëjnë shumë përpjekje në plotësimin e këtij boshllëku informativ.
20. Përfaqësuesit e fakultetit/programit duhet të bëjnë shumë përpjekje në ngritjen e vetëdijes për çështjet kundër plagjiaturës midis studentëve
21. Universiteti duhet të nisë politikën për t'i vënë tezat e studentëve në dispozicion të publikut në mënyrë që të dekurajojë plagjiaturën e mundshme.
22. Universitetit i rekomandohet fuqimisht blerja e softuerit për kontrollin e plagjiaturës
23. Përmirësimi i sistemit anti-plagjiaturë veçanërisht në rastet kur ai i Universitetit nuk është në funksion
24. Bëni që kontrolli antiplagjiaturë të jetë rutinë standarde për të gjitha punimet e seminarit, propozimet kërkimore dhe tezat bachelor.
25. Hulumtoni nëse është apo jo i disponueshëm softueri antiplagjiaturë plagjiaturës në gjuhën shqipe dhe nëse mund të koordinohet me softuer më të zakonshëm të zbulimit të plagjiaturës në gjuhën angleze.
Përfundimet

Procesi i akreditimit dhe riakreditimit të programeve në nivel të IAL-ve publike dhe private në Republikën e Kosovës ka përfshirë ekspertë ndërkombëtarë nga fusha të ndryshme që të bëjnë vlerësimin e plotësimit të kritereve dhe standardeve për akreditim. Bazuar në raportet e publikuara nga AKA mund të kuptojmë se:

  1. IAL-të publike dhe private nuk kanë një sistem të funksional për të bërë kontrollin antiplagjiaturë;
  2. Iniciativat e deritanishme për sigurimin e sistemit antiplagjiaturë kanë dështuar;
  3. Implementimi i sistemit antiplagjiaturë është i domosdoshëm për secilin IAL në Republikën e Kosovës;

Rekomandime të ngjashme janë ofruar nga ekspertët ndërkombëtar edhe në procesin e kaluar të akreditimit, gjithsesi, nuk është trajtuar asnjëherë me seriozitetin që është trajtuar kësaj rradhe nga ekspertët ndërkombëtarë. Kjo nënkupton që IAL-të individualisht do e kenë jashtëzakonisht problem implementimin e një sistemi antiplagjiaturë dhe është e domsdoshme që Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit (MASHTI) së bashku me Agjencisë e Kosovës për Akreditim (AKA) të jenë iniciatorë për sigurimin e një sistemi antiplagjiaturë.

Për fund, ne ju bëjmë thirrje të gjitha IAL-ve, MASHTI-të, dhe AKA-së të ftojnë kompani vendore e ndërkombëtare dhe të vlerësojnë se cili sistem  mund të ju shërbejë IAL-të publike dhe private në tejkalimin e problemit të plagjiaturës.

 


Vendimet dhe raportet përfundimtare të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit
https://akreditimi.rks-gov.net/vendime/