Albanian Language Plagiarism Detection (ALPlag)

 

Albanian Language Plagiarism Detection është sistemi i parë për kontrollimin e ngjajshmërive në gjuhën shqipe. ALPlag mundëson krahasimin e shkrimeve në gjuhën shqipe me shkrime publike digjitale në gjuhën shqipe.

Ngarko


Word

PDF

Kontrollo


Lexo Raportin


Analiza e përmbajtjes

Para se të kontrrollojmë fjalitë ne kujdesemi që fillimisht të kuptojmë sa më mirë se cilat janë fjalët kyqe te përdorura në  çdo fjalie në mënyrë që të kemi pikë reference në procesin e krahasimit.


Krahasim i shpejtë

Procesi krahasimit bëhet në nivel të fjalive dhe pastaj kalohet në nivel dokumenti për të pasur më të qartë burimet potenciale të ngjajshmërisë. Krahasimi i çdo fjalie dhe shkrimi arrihet përmes qasjes në miliona shkrime dhe qindra mijëra dokumenteve në gjuhë shqipe.


Raporti për shkarkim

Raportit të cilit ju mund të shkarkoni ne i kemi bashkangjitur një përmbledhje në dokumentin që keni ngarkuar. Ky raport është në formatin PDF dhe mund të përdoret offline.


Përmbledhje të klasifikuar

Në raportin e ngjajshmërisë paraqiten përmbledhja e burimeve nga është gjetur ngjajshmëri dhe klasifikimi i fjalivenë bazë të nivelit të ngjajshmërisë dhe përmbajtjes së cituar direkt.


Interaktivitet dhe Transparencë

Raporti i ngjajshmërisë zhvillon interaktivitetin në mes vlerësuesit dhe shkruesit duke ju ofruar qasje të dy palëve në rezultatet e nxjerrura nga kontrollimi i ngjajshmërisë.


Dëshironi të mësoni më shumë?


Universitet

Platforma Akademia ofron pako të ndryshme të integrimit për të gjitha institucionet e arsimit të lartë.

Shkolla

Platforma Akademia është e përshtatshme për nevojat e shkollave në integrimin e sistemin anti-plagjiaturë

Organizata

Platforma Akademia ofron personalizim të sistemit anti-plagjiaturë edhe për organizata dhe biznese.